Stadgar

STADGAR FÖR NORDGU

§ 1
NORDGU är en paraplyorganisation för de nordiska barn- och ungdomsorganisationerna som är anslutna till IOGT International eller som accepterar dess plattform.
NORDGU kan också fungera som ett regionalt råd under Active – sobriety, friendship & peace.

§ 2
Grundval för NORDGU:s verksamhet är IOGT:s Internationals plattform.

§ 3
NORDGU:s uppgift är att underlätta medlemsorganisationernas inbördes samarbete och att ge dem möjlighet att koordinera sitt arbete och göra gemensamma politiska uttalanden.

§ 4
NORDGU:s verksamhetsperiod omfattar två år. Den inleds den 1 januari jämna år och avslutas den 31 december ojämna år.

§ 5
NORDGU:s högsta beslutande organ är rådsmötet. Mellan rådsmötet leds NORDGU:s verksamhet av en styrelse.

§ 6
Rådsmötet består av två representanter från varje medlemsorganisation. Röstning kan ske genom ombudsförfarande, d v s ett ombud kan tilldelas båda rösterna för sin organisation efter godkännande från rådsmötet. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer de fullvärdiga medlemsorganisationerna. Yttrande- och förslagsrätt tillkommer styrelsens ledamöter samt revisorerna i NORDGU. De associerade medlemsorganisationerna har enbart yttranderätt.
Rådsmötet kan välja att tilldela yttrande och förslagsrätt till eventuella övriga mötesdeltagare.
Valbar till uppdrag inom NORDGU är företrädare för NORDGU:s medlemsorganisationer.

§ 7
Rådsmötet sammanträder jämna år senast under februari månad. Kallelse utfärdas senast tre månader i förväg. Vederbörliga handlingar skall vara medlemsorganisationerna tillhanda senast en månad före mötet. Motion till rådsmöte kan inlämnas av medlemsorganisation och ska vara NORDGU:s ordförande tillhanda senast två månader innan rådsmötes öppnande.
Extra rådsmöte kan hållas om styrelsen eller minst tre medlemsorganisationer begär så. Extra rådsmöte behandlar bara den fråga som anleder inkallandet av mötet.

§ 8
Vid rådsmötet skall följande ärenden behandlas:
val av mötesfunktionärer
fastställande av verksamhetsberättelse
fastställande av ekonomisk berättelse
beslut om ansvarsfrihet
beslut om förslag och motioner
fastställande av medlemsavgift
fastställande av arbetsplan
fastställande av budget
val av styrelse
a) Ordförande
b) Kassör
c) Övriga styrelseledamöter
val av revisorer
val av valberedning

§ 9
NORDGU:s styrelse består av minst fyra ledamöter valda av rådsmötet för en mandattid om två år.
Dessutom väljer rådsmötet två revisorer med två suppleanter för en mandattid om två år, samt en valberedning för en mandattid om två år.

§ 10
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller då minst tre av styrelsen ledamöter skriftligen till ordföranden har påkallat detta. Styrelsens ska sammanträda minst en gång om året. Styrelsen konstituerar sig på det sätt som styrelsen beslutar.

§ 11
NORDGU:s firma tecknas på det sätt som styrelsen beslutar, dock av minst två personer i förening.

§ 12
Styrelsen skall förelägga rådsmötet verksamhetsberättelse och bokslut samt förslag till arbetsplan och budget.

§ 13
Rådsmötet fastställer medlemsorganisationernas medlemsavgift till NORDGU.

§ 14
Fullvärdigt medlemskap i NORDGU erhålles automatiskt av de ungdomsorganisationer i Norden, som beviljats inträde i IOGT International. Fullvärdig medlemskap kan även erhållas av organisation som accepterar IOGT Internationals plattform. Associerad medlem kan den organisation bli, som inte uppfyller kraven för fullvärdigt medlemskap.
Medlemskap och upphörande av medlemskap i NORDGU stadfästes av rådsmötet.

§ 15
Förslag till ändringar av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller medlemsorganisationerna. Förslag till stadgeändring kräver bifall från minst hälften av rösterna på ett rådsmöte.

§ 16
Beslut om upplösning av NORDGU fattas av rådsmötet. Vid upplösning tillfaller egendom och tillgångar Nordiska Godtemplarråds (NGRs) ungdomsstiftelse.
Stadgar för NORDGU fastställdes ursprungligen när organisationen bildades vid NGUF-kongressen i Bergen 1972. Dessa stadgar har sedan justerats vid NORDGUs rådsmöten i Reykjavik 1978, Tammerfors 1980, Helmen, Gran 1986, Reykjavik 1990, Torshavn 1998, Oslo 2006 och Ransberg 2008.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: